Kenko 2x MX Macro Teleplus MC7 - Accessory

Kenko 2x MX Macro Teleplus MC7 - Accessory

Kamerastore

Macro teleconverter with external focus ring. Allows for 1:1 macro!


Available: Kenko 2x MX Macro Teleplus MC7 - Accessory